tel. 693 700 600

Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny dla wyjątkowych dzieci

Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze są przeznaczone dla dzieci i młodzieży głęboko upośledzonej oraz dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku od 3 do 25 lat. Jest to forma spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Podstawą do realizacji zajęć jest orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną: „O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych”

Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku, w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, zajęcia zespołowe prowadzone są w wymiarze czterech godzin dziennie - 20 godzin tygodniowo.

Zajęcia rewalidacyjne realizowane są w małych czteroosobowych grupach. Zajęcia obejmują przede wszystkim:

1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
5) rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności,

Indywidualny program zajęć opracowuje prowadzący te zajęcia nauczyciel we współpracy z psychologiem na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze 4 godzin są bezpłatne.

W naszym Ośrodku działa również odpłatna świetlica terapeutyczna, która umożliwia pozostawienie dziecka w placówce w większym wymiarze czasu, podczas którego dziecko ma zapewnioną dodatkową terapię.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 693 700 600

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram